Aalto ISM ry on nyt Aalto BT ry / Aalto ISM ry is now Aalto BT ry

In English below.

Hei opiskelija/yhteistyötaho/yrityskumppani/alumni!

Aalto Information and Service Management ry (Aalto ISM) on kevätkokouksessaan 6.4. äänestänyt yhdistyksen nimenmuutoksesta ja uusi nimi, Aalto Business Technology ry (Aalto BT), muuttui yhdistyksen viralliseksi nimeksi 19.7. Nimenvaihdoksen myötä myös järjestön visuaalinen ilme muuttuu, mutta toimintamme ei.

MIKSI NIMI MUUTTUU?

Ajatus nimen vaihtamisesta lähti liikkeelle kun Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu ilmoitti uudesta Business Analytics -maisteriohjelmasta, joka sijoitettaisiin Tieto- ja palvelujohtamisen laitoksen alle. Ohjelman sisällön oli määrä olla hyvin lähellä ISM:n ohjelman opintoja, joten ainejärjestö piti loogisena että uudet BA-opiskelijat otettaisiin saman ainejärjestön alle. Koimme kuitenkin että ainejärjestö, joka kantaa vain toisen ohjelman nimeä, ei ole pitkällä tähtäimellä kutsuva uuden ohjelman opiskelijoille. Haluamme, että uuden ohjelman opiskelijat kokevat olevansa tervetulleita yhteisöön ja näin nimeä vaihtamalla huomioimme muutoksen.

Halusimme nimen joka yhtä aikaa kuvaa kahta pääainettamme ja on yksinkertainen, mutta ei kuitenkaan liity suoraan kummankaan koulutusohjelmien nimiin. Tämä siksi, että toivomme uuden nimen vihdoin jäävän säilyväksi nimeksi. Aalto Business Technology ry on myös historiallisesti looginen nimi, sillä olihan ainejärjestön alkuperäinen nimi KY-Piste ry vuosina 2007-2016, joka tuli suoraan silloisesta koulutusohjelman Business Technology -nimestä.

MIKÄ MUUTTUU?

Ainejärjestömme nimi ja brändi muuttuvat, mutta toimintamme ei. Järjestämme edelleen aktiivisesti tapahtumia ja toimintaa ISM:n opiskelijoita ajatellen ja edustamme heidän etuaan akateemisesti. Tästä syksystä 2022 alkaen sama toiminta ulottuu myös uusille BA:n opiskelijoihin uuden koulutusohjelman aloittaessa. Perinteiset tapahtumat kuten Novemberfest ja Career Evening säilyvät edelleen. Ainejärjestön visuaalinen ilme muuttuu hillitymmäksi ja edustaa paremmin opintojen yhteyttä teknologiaan ja dataan.

Toivomme, että niin nimen kuin visuaalisen ilmeen uudistukset ilahduttavat teitä yhtä paljon kuin ne ovat meitä ilahduttaneet niitä suunnitellessa ja toteuttaessa.

Uudistuneet kanavamme:
www.aaltobt.ayy.fi 
www.facebook.com/aaltobt
www.instagram.com/aaltobt 
BT Chat, BT Jobs ja BT Events Telegramissa

-Aalto BT:n hallitus 2022


Hi student/affiliate/corporate partner/alumnus!

Aalto Information and Service Management ry (Aalto ISM) voted in their last spring meeting 6.4. about changing the association’s name and the new name, Aalto Business Technology ry (Aalto BT), has been approved as the official name on 19.7. Following the name change also the visual look is changing, but our operating goals are not.

WHY THE NAME CHANGE?

The idea for changing the name came up when Aalto University School of Business announced the new Business Analytics -master’s program that would be placed under the Faculty of Information and Service Management. The program was explained to be very similar to ISM studies so the subject club considered it logical that the new BA-students would be joined under the same subject club. However, we thought that a subject club that is named by only the other program is not inviting for the new program’s students in the long term. We want the students of the new program to feel welcome into our community and thus by changing our name we are recognising them.

Our wish was to have a name that simultaneously relates to both of the majors and is simple, but doesn’t directly match the names of either of the programs. This is because we want the new name to finally stick. Aalto Business Technology ry is also a historically logical name as the subject club used to be called KY-Piste ry in the years 2007-2016, which came from the Business Technology -program’s name back then.

WHAT CHANGES?

Our subject club’s name and brand change, but our operations don’t. We are still actively organising events and activities for ISM students as well as representing their academic interests. Starting this fall 2022, the same goes for the new BA students too as the new program begins. The traditional events such as Novemberfest and Career Evening are still continued. The visual look of the subject clubs becomes more subtle and represents the connection with technology and data better.

We hope that the changes in the name and visual look bring you as much joy as they have us when we’ve been planning and executing them.

Our renewed channels:
www.aaltobt.ayy.fi 
www.facebook.com/aaltobt
www.instagram.com/aaltobt 
BT Chat, BT Jobs and BT Events on Telegram

-Aalto BT Board of 2022